Experttjänster

Kartläggningar och utredningar 

Fuktkartläggning, utredningar av inomhusluft och tillhörande provtagningar samt utredningar är ofta de enda metoderna för att utreda problem i byggnader samt faktorer som påverkar hälsan. 

I sin enklaste form är problemen lokala, såsom plötsliga vattenskador, men som värst är de omfattande strukturella skador som är svåra att hitta och som påverkar hälsan. Problemen kan orsakas av såväl industrifiber som fukt- och mikrobskador i strukturerna. Det viktigaste är att få heltäckande information om objektet som ska utredas och finna rätt slags metoder för utförandet av utredningen.

Som en förutsättning för fortsatta åtgärder och vid planeringen av rätt slags reparationsmetoder måste man ha tillräckligt med information och rätt slags tolkningar om objektet som ska utredas och om de upptäckta problemen. Det gäller att satsa på rätt slags utredningar och kontakta oss. 

Konsultation

Ett lyckat reparationsprojekt kräver vanligtvis rätt slags steg för att projektet ska framskrida.

Vi har flera års erfarenhet av såväl stora som små reparationsprojekt och entreprenad, så välj oss som samarbetspartner för att lyckas med ditt projekt.
Vi hjälper även yrkesbyggare med fukttekniska konsultationer och kvalitetsledande uppgifter.

Om du behöver sakkunnig och kompetent hjälp för att lyckas med ditt projekt, kontakta oss!

Byggmätningar

Betongmätning

Mätning av betongens ytbehandlingsbarhet är en av de vanligaste mätningarna som utförs på byggarbetsplatser. Mestadels sker detta fortfarande i beklagansvärt dålig och otillräcklig omfattning.

En betongmätning som utförs på rätt sätt och i tillräcklig omfattning ger det bästa uppfattningen om betongtorkningens utveckling samt information om när det är säkert att installera beläggningen. Olika beläggningar har olika gränsvärden. På byggarbetsplatsen kan man främja torkningen med förhållandekontroll och genom att hålla ytorna fria och rena.

Med mätningar av ytfuktighet kan man inte dra några slutsatser om fukten hos färsk betong, utan rätt metod för fuktmätningar är borrhåls- eller provbitsmetoden.

Beslut om strukturens beläggningsbarhet fattas med hjälp av mätningar av relativ fuktighet. När strukturen har uppnått den eftersträvade relativa fuktigheten är strukturen tillräckligt torr för ytbehandling eller beläggning. En för tidig beläggning leder till fuktskador i strukturen.

Beroende på strukturerna kan man utföra mätningar av betong även ur bygg- och takstrukturer eller exempelvis ur mellanbottnarna i hålbjälklagsstrukturer.

Resistansmätning av trästrukturer

På byggarbetsplatsen ska man se till att även andra strukturer hålls torra och att de inte blir blöta. Detta kan man försäkra sig om genom att utföra även andra mätningar under byggandet, till exempel fuktmätning av isoleringsutrymmen eller resistansmätning av trästommar.

Under byggtiden är exempelvis strukturerna i en byggnad med trästomme sårbara för väta och därför ska man försäkra sig om att blöta strukturer inte byggs igen innan de har konstaterats torra och dugliga. Man kan försäkra sig om tillräcklig torrhet med omfattande resistansmätningar. Resistansmätning av träets viktprocent är ett snabbt sätt att ta reda på trästrukturens fukthalt i viktprocent.

Mätning av isoleringsutrymmen eller andra mellanliggande strukturer

I vissa byggnader kan det finnas olika slags isoleringsutrymmen eller andra strukturdelar som läggs i mellan strukturer eller strukturdelar, som kan utsättas för fukt under byggtiden. Sådana här utrymmen kan finnas i vindsbjälklag och mellanbottnar, ytterväggar eller exempelvis under en flytande platta, på mellanbottnen i badrum. För dessa strukturer bör man från fall till fall uppskatta rätt mätmetoder samt mätningens omfattning.

För att fukthanteringsprocessen ska lyckas i större byggprojekt är det väsentligt att en fuktkoordinator tillsätts för styrning och övervakning av projektets planering och genomförande samt hantering av fuktrisker senast innan planeringsskedet.

Den vanligaste orsaken till problem med inomhusluft är fukt som allmänt blir kvar i strukturer under byggtiden.


IA-Renovation Oy satsar på kvalitet och mätningarna utförs alltid av en certifierad fackman.